Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programının Amacı


VAVCD programının misyonu öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır. Amacımız sadece görsel alanları anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatımızın çeşitli yapı taşları vasıtasıyla uygulamaya geçirilen ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi başka yaratıcı çalışmalar ile iç içe geçirilmesidir.

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programının Çıktıları


Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


  1.    Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek
  2.    Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek
  3.    Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
  4.    Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek
  5.    Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.


Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programına Özel Çıktılar:


  6.    Güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirdiğini ve görsel sanatlardaki malzeme ve süreçleri anladığını sergilemek 
  7.    Gerek görsel gerek işitsel malzemeler ve temsil mecraları kullanarak temsil süreçlerini bildiğini sergilemek
  8.    Soyut/metinsel kavramları somut ve görsel/işitsel formlara dönüştürme sürecini öğrenmek
  9.    Sanatın kültürel önemini takdir ve ifade etmek; evrimini ve amaçlarını anlamak
10.    Görsel sanatın biçimsel unsurlarının etkili bir şekilde kullanımı için kompozisyon ve organizasyon stratejilerini kavramak 
11.    Görsel metinleri kapsamlı bir sanat tarihi ve teorisi bilgisiyle okuyarak görsel temsilin biçim ve içeriğini tarihsel ve tematik bağlama oturtmak
12.    Müze ve galeri bünyesinde sanat yönetimine ilişkin bilgileri kullanmak
13.    Görsel sanatların bir ya da birden çok mecrasında malzeme ve yöntemlere dair pratik ve teknik uzmanlık sergilemek


 

 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı

 

Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi yapılması gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği iki daldan birine uygulanabilir olması ve program sonunda bitmiş şekilde proje danışmanına sunulması beklenmektedir.

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programının Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
  2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
  3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
  4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
  5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
  6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

 

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


  7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
  8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
  9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.


Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Y. Lisans Programına Özel Çıktılar:


10.    Görsel sanatların bir ya da birden çok mecrasında malzeme ve yöntemlere dair pratik ve teknik uzmanlık sergilemek.
11.    Gerek görsel gerek işitsel malzemeler ve temsil mecraları kullanarak temsil süreçlerini bildiğini sergilemek.
12.    Soyut/metinsel kavramları somut ve görsel/işitsel formlara dönüştürme sürecini öğrenmek.
13.    Görsel metinleri kapsamlı bir sanat tarihi ve teorisi bilgisiyle okuyarak görsel temsilin biçim ve içeriğini tarihsel ve tematik bağlama oturtmak.


* Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.